ຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັັ້ງທີ 13

16 ທັນວາ 2020

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ 6 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 25 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ຂອງຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່ ລວມທັງການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ນອກນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ຮັບມືກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃນໄລຍະສອງປີຊ້ອນ (2018 ແລະ 2019) ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໃນນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ໄດ້ເນັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ລະບາດໃນຫຼາຍພາກພື້ນຂອງໂລກ ໃນທ່າມກາງທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ ກ່ອນວິກິດການລະບາດ COVID-19 ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທິດທາງລວມຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຈຶ່ງແນໃສ່ຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ ໂດຍສຸມໃສ່ການພັດທະນາມະນຸດ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການນຳພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ເຊກເກເນສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ້ຳວ່າ: “ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງສະບັບທີ 5 ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ຂອບຍຸດທະສາດສຳລັບບຸລິມະສິດການພັດທະນາທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍບໍ່ປະຖີ້ມໃຜໄວ້ທາງຫຼັງ.”
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການກຳນົດຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຍຸດທະສາດການເງິນ ແລະ ການປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແຜນການດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນການປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025). ເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງພາກປົກກະຕິ ໃນປີ 2020 ບໍ່ສາມາດຈັດໄດ້ ເນື່ອງຈາກບັນຫາສະພາບ COVID-19, ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ ເພື່ອການເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX.

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຈະນຳໄປປັບປຸງຮ່າງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນຂື້ນ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2021 ແລະ ຄາດວ່າຈະນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ເຊີ່ງທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນກາງປີ 2021.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັັ້ງທີ 13

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UN
ສະຫະປະຊາຊາດ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້