ສື່ສິ່ງພິມ

Joint Programme on High-Frequency Data: Bulletin 3 - Macroeconomic Outlook of Lao PDR

08 ພຶດສະພາ 2023

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
RCO
UNDP
UNICEF
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 344

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້