ເລື່ອງ

Joint Programme on High-Frequency Data: Addressing Economic and Social Challenges in Lao People's Democratic Republic

10 ພຶດສະພາ 2023

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund
WFP
World Food Programme
WHO
World Health Organization

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້