ສື່ສິ່ງພິມ

Joint Programme on High-Frequency Data: Bulletin 2 - Food Security and Livelihoods

23 ທັນວາ 2022

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
RCO
UNDP
UNICEF
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 489

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້