ສື່ສິ່ງພິມ

Joint Programme on High-Frequency Data: Bulletin 1 Vulnerable Groups

02 ພະຈິກ 2022

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
RCO
UNDP
UNICEF
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 299

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້