ສື່ສິ່ງພິມ

2018 Floods: Post-Disaster Needs Assessment

10 ເມສາ 2019
2018 PDNA - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IOM
UN-Habitat
UN Women
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNOPS
WFP
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Government of Lao PDR
European Union
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
Agence Française de Développement
Care International
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 541
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 453

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້