ຄຳປາໄສ

Remarks at the Launch of 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence

24 ພະຈິກ 2023

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UN
United Nations
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund

ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

LWU
Lao PDR Women's Union