ສື່ສິ່ງພິມ

Fiduciary risk assessment and value for money study for social transfer payment mechanism in Lao PDR

03 ກຸມພາ 2023

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

ILO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 32
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 32

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້