ສື່ສິ່ງພິມ

Violence Against Women in Lao PDR: Summary Report

31 ມີນາ 2016
2014 Violence against Women in Lao PDR - Cover

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

UN Women
UNFPA
WHO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

Lao Statistics Bureau
Lao National Commission for Advancement of Women
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 205
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 143

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້