ສື່ສິ່ງພິມ

Socio-economic impact assessment of COVID-19 on Lao PDR

08 ເມສາ 2021

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

RCO

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍການຮ່ວມງານກັບ

UNDP
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 926

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້