ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ - ການສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ແຜນງານຮ່ວມ ສປຊ ດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນຊ່ວງສອງ-ສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດສູງ ແລະ ມີອັັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 1 ສ່ວນ 5 ຂອງປະຊາກອນຍັງຄົງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ກ້ອງເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ. ການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຍັງຄົງມີອັດຕາທີ່ສູງ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບປະເທດອື່ນໆໃນ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ເດັກນ້ອຍຍັງຄົງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະຂາດສານອາຫານ ແລະ ຮ່າງກາຍເຕ້ຍຢູ່. 1 ສ່ວນ 5 ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດແມ່ນຮຽນບໍ່ຈົບ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ. ລາວ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທຳອິດຂອງການພັດທະນາລະບົບປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ແລະ ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຈຶ່ງມີຄວາມປົກຄຸມທີ່ຕ່ຳ, ພຽງແຕ່ 15 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຸ່ມປະຊາກອນໄວເຮັດວຽກທັງໝົດ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໃນເດືອນເມສາ 2020, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດສຳລັບປີ 2021-2025 ຄັ້ງທຳອິດ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 3 ເສົາຄ້ຳຫຼັກຄື: ການປັບປຸງການປະກັນສຸຂະພາບທາງສັງຄົມ, ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ແຜນງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ. ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ແຜນງານຮ່ວມ ສປຊ ດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ສຳລັບໄລຍະເດືອນມັງກອນ 2020-ເດືອນທັນວາ 2021 ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການດຳເນີນງານຮ່ວມຂອງ ອົງການ ILO, UNICEF ແລະ UNCDF. ແຜນງານດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜຸນສອງອົງປະກອບທີ່ກວມລວມຄື: ການພັດທະນາສະຖາບັນ ໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜຸນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແກ່ແມ່ ແລະ ເດັກປະຖົມໄວ ໂດຍຜ່ານແຜນລິເລີ່ມທົດລອງ ແລະ ການອະທິບາຍທຶນ. ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະເໜີມາແມ່ນມີຜົນກະທົບແບບທະວີຄູນຕໍ່ ປພຍ, ໂດຍຄາດໝາຍວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມທາງສັງຄົມ-ເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງຂີດໝາຍຄວາມເທົ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ແລະ ລະບົບໂດຍລວມຢ່າງຍືນຍົງ.

“ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າດ້ານຜົນໄດ້ຮັບອັນຈຳເປັນຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ” ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. ແລະ ວິທີດຽວທີ່ຈະກ້າວໄປໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນການເຮັດວຽກກັບບັນດາໂຄງສ້າງລະດັບຊາດ ແລະ ສ້າງແຜນງານແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ,” ທ່ານນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນັສ, ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ກ່າວ.

ໂດຍຜ່ານການສະໜອງທຶນເຂົ້າໃນການທົດສອບໂຄງການທົດລອງການດຳເນີນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃນ 2 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານ Jean-Bernard Carrasco, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2018-2021, ກ່າວໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (DFAT) ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ວ່າ:​ “ພວກເຮົາກຳລັງສະໜອງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດທົດສອບໂຄງການທົດລອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ. ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໂດຍຜ່ານການທົດສອບດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດ, ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນອື່ນໆ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກ.”

“ນີ້ຈະແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດ ແລະ ສຳຄັນໃນການສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ. ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກແຜນງານນີ້ຈະຖືກສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນຮູບແບບຕົວຢ່າງ ເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕື່ມໄປສູ່ຂົງເຂດອື່ນໆໃນປະເທດ,” ທ່ານ ດຣ. ຢາງກູ່ ຢາງລືໄຊ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ແຜນງານຮ່ວມ ສປຊ ດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ສະໜັບສະໜຸນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການວາງແຜນ, ກະກຽມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2025. ແຜນງານດັ່ງກ່າວແນໃສ່ສ້າງຫຼັກຖານເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແມ່ນວຽກງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີຜົນກະທົບສູງ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳກໍ່ຕາມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງແນໃສ່ຮັບປະກັນການລົງທຶນພາຍໃນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ແຜນງານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານ ສປຊ ສາມາດສັງລວມຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊ້ຳຊ້ອນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເລັ່ງລັດຄວາມຄືບໜ້າຕໍ່ ປພຍ 1 (ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ), ປພຍ 2 (ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ), ປພຍ 16 (ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ) ແລະ ປພຍ 17 (ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ). ແຜນງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນຈາກ ກອງທຶນຮ່ວມ ປພຍ ແລະ DFAT ຂອງ ອົດສະຕຣາລີ.

ເລື່ອງລາວນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ແຜນງານຮ່ວມ ສປຊ ດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້
ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ