ສື່ສິ່ງພິມ

COVID-19 Situation Report No. 3

28 ກໍລະກົດ 2020

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
OHCHR
UN DESA
UN DPPA
UN ESCAP
UN Women
UN-Habitat
UNAIDS
UNCDF
UNCITRAL
UNCTAD
UNDP
UNDRR
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNV
WFP
WHO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 691

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້