ເລື່ອງ

Just another day in the lives of the people in Xieng Khuoang

09 ພະຈິກ 2023
Caption: School children at Primary School, Dong Village
Photo: © Shairi Mathur, RCO, Lao PDR

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNDP
United Nations Development Programme

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້