ສື່ສິ່ງພິມ

Social Protection Training of Trainers Toolkit for Lao PDR

03 ກຸມພາ 2023

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

ILO
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 35
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 28

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້