ເລື່ອງ

Establishing the foundations of a national social protection system

02 ກັນຍາ 2022
Photo: © ILO Lao PDR

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

ILO
International Labour Organization
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNCDF
United Nations Capital Development Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້