ເລື່ອງ

The time is now to step up climate action

23 ທັນວາ 2020
Planting trees help to reduce climate change
Caption: Planting trees help to reduce climate change
Photo: © UNDP

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້