ສື່ສິ່ງພິມ

Lao PDR in the UNDP Regional Human Development Report 2024

21 ທັນວາ 2023
RDHR 2024 LAUNCH presentation

ລົງເຜີຍແຜ່ໂດຍ

UNDP
File type: PDF
ດາວໂຫຼດ: 117

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້