ຄຳປາໄສ

Remarks at the 7th National Nutrition Forum and the Annual National Nutrition Committee Meeting 2021

16 ກຸມພາ 2022

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNICEF
United Nations Children’s Fund
WFP
World Food Programme