ເລື່ອງ

Understanding the nexus between Environment, Climate Change and Human Rights in Lao PDR

29 ມີນາ 2023

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
IOM
International Organization for Migration
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme
UNDP
United Nations Development Programme
UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction
UNEP
United Nations Environment Programme
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
WFP
World Food Programme

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້