ຂ່າວສານ

ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ: ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບດີ ແລະ ສືບຕໍ່ການຮຽນ

06 ກັນຍາ 2021

ຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງທີມງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2021 – ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຫັນການປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເປີດສົກຮຽນ    ໃໝ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 06 ກັນຍາ 2021 ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເປີດຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ 14 ວັນຜ່ານມາເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນເຂດທີ່ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນແມ່ນໃຫ້ສະຖານການສຶກສາຈັດການຮຽນ-ການສອນທາງໄກ ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ.

 

ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີເດັກນ້ອຍກໍາລັງຕິດເຊື້ອຢູ່ນັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຄວນຄໍານຶງເຖິງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ພ້ອມກັບ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ ໃນທັນທີທັນໃດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະທົບຕໍໍ່ ການຮຽນ-ການສອນ, ການພັດທະນາ, ການສຶກສາ ແລະ ຕໍ່ກັບດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການປິດກິດຈະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຂໍຖືໂອກາດນີ້ ຂໍກ່າວຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນເກືອບສອງລ້ານຄົນ ນັບແຕ່ສາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄປຈົນເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ກັບຄືນເຂົ້າຮຽນໃນສະຖານການສຶກສາໃນຂົງເຂດທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີການແຜ່ລະບາດໃໝ່ ໃນຊຸມຊົນ 14 ວັນຜ່ານມາ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ທາງເລືອກອື່ນທີ່ເໝາະສົມໃນຂົງເຂດທີ່ໂຮງຮຽນຖືກສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ. ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນການເປີດຮຽນຄືນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພທີ່ສຸດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດເຊິ່ງເປັນເສົາຄໍ້າຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX ແລະ ເປັນບາດກ້າວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງຮຸ່ນຄົນຕໍ່ໄປ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າການລະບາດໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທັງກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ນຳອີກ.

ປະຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນປີທີສອງຂອງວົງຈອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບເປັນວົງກວ້າງຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ. ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້ສ້າງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີສະຫວັດດີພາບທີ່ດີ ແມ່ນພວມຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ ເນື່ອງຈາກການຂັດຂວາງການເຂົ້າຮຽນຮ່ວມກັນໃນຫ້ອງຮຽນ ທີ່ເກີດຈາກ COVID-19. ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຖ້າພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພໂດຍມີຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຈາກ ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ມາດຕະການໂຈະການຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງເປັນມາດຕະການພຽງຊົ່ວຄາວ ແລະ ເປັນທາງເລືອກສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກ່ອນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ກໍມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະະພາບ    ແຕ່ໃນເມື່ອໂຮງຮຽນຖືກປິດ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຮຽນບໍ່ໄດ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງມີບັນຫາໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມປອດໄພນັ້ນ, ພວກເຮົາສະເໜີວິທີການປ້ອງກັນເປັນຂັ້ນຕອນ. ການປົກປ້ອງຂັ້ນທໍາອິດເພື່ອຮັບປະກັນການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ທີ່ປອດໄພ ນັ້ນກໍ່ແມ່ນການສັກຢາວັກແຊັງໃຫ້ກັບຄູ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ສັກໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 12 ຫາ 18 ປີ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ດັ່ງທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ແນະນຳ).

ການປົກປ້ອງຂັ້ນທີສອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄູອາຈານມີຄວາມປອດໄພ ແມ່ນການໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຕະຫຼອດເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍທີ່ຫ້ອງຮຽນຕ້ອງມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ແລະ ສາມາດລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິ່ງວ່າ ໄດ້ມີການລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫຼື ການໃຊ້ເຈວລ້າງມື ເປັນປະຈໍາ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງຂອງທີ່ຫຼາຍຄົນໃຊ້ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ. ໃຫ້ຄູສອນ  ແລະ ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມນ້ອຍ, ໃຫ້ລິເລີ່ມມີມາດຕະການປ້ອງກັນໃນເວລາພັກຜ່ອນກາງໂມງ, ເວລາໄປຫ້ອງນໍ້າ, ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ເວລາເລີກໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ກັນກັບ ກົນໄກການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ. ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທາງເລືອກໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບທາງໄກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຄູ-ອາຈານສອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍ.

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ເຄື່ອງໃຊ້ປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແບບດິຈິຕອລ, ເຈວລ້າງມື, ການເຊື່ອມຕໍ່ນໍ້າ ແລະ ຮາງລ້າງມືໃຫ້ນັກຮຽນແບບເປັນກຸ່ມ, ສະບູ ແລະ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແມ່ນຖືກນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພສໍາລັບໂຮງຮຽນໂດຍອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການວັດທະນະທໍາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ກອງທຶນເດັກແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້ບຸລິມະສິດການສັກວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ຍັງແມ່ນການສະໜອງການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອພາຍໃນຊຸມຊົນນຳອີກ.

ໂຮງຮຽນບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ອາຄານບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮໍ່າຮຽນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໂຮງຮຽນຍັງເປັນເຄຫະສະຖານ ທີ່ປອດໄພ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍນໍາອີກ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍຂາດການຮຽນຮູ້ໃນໂຮງຮຽນ, ຈາກການສູນເສຍການຮຽນຮູ້, ຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ, ການບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານທ່ຽງຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ການສັກຢາວັກແຊັງປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື ການສູນເສຍໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະທາງສັງຄົມ.

ໃນຂະນະທີ່ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ແມ່ນເປັນບາດກ້າວທໍາອິດທີ່ສໍາຄັນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ສຸດຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຮງຮຽນຖືກປິດມາດົນ ແລະ ຕື່ມເຕັມການຮຽນທີ່ສູນເສຍໄປ. ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ/ນະຄອນ         ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຮັບປະກັນການເປີດໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕາມເວລາ ສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນສົກຮຽນໃໝ່ ແລະ ການສະໜອງທາງເລືອກໃນການຮຽນແບບອື່ນໆໃນຂົງເຂດທີ່ມີໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຖືກສັ່ງໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດຈະສາມາດເປີດຮຽນຄືນໄດ້ ໂດຍມີມາດຕະການຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ສຸດໃຫ້ກັບເຂົ້າຮຽນຄືນ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

 

 

ການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ: ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບດີ ແລະ ສືບຕໍ່ການຮຽນ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ITC
ສູນການຄ້າສາກົນ
OHCHR
ສຳນັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UN DESA
ສະຫະປະຊາຊາດ ພະແນກວຽກງານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
UN-Habitat
ແຜນງານສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
UNAIDS
ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNCITRAL
ຄະນະກຳມາທິການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍການຄ້າສາກົນ
UNCTAD
ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNEP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ
UNESCO
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ
UNHCR
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຜູ້ອົບພະຍົບ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ
UNIDO
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ
UNOPS
ຫ້ອງການບໍລິການໂຄງການ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNV
ອາສາສະໝັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
WFP
ອົງການອາຫານໂລກ
WHO
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້