ເລື່ອງ

ຮັບປະກັນການມີຊີວິດຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີຂອງເດັກ: ການໃຫ້ອຸດໜູນແມ່ ແລະ ເດັກໃນ ສປປ ລາວ

24 ມິຖຸນາ 2021
Photo: © UNICEF Laos

ຂຽນໂດຍ

Loveleen De

ILO
Programme Manager and Technical Advisor, UN Joint Programme on Social Protection
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

ILO
ອົງການແຮງງານສາກົນ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNCDF
ກອງທຶນພັດທະນາທຶນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
UNICEF
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບເດັກ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້