ເລື່ອງ

Sabaidee, said the Father of the Sustainable Development Goals

13 ກັນຍາ 2016
Photo: © UN Lao PDR/ Daniel Hodgson & Eskinder Debebe

ຂຽນໂດຍ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UN
United Nations

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້