ເລື່ອງ

‘New Day’: Visiting a Pathbreaking Coffee Cooperative in Rural Lao PDR

25 ມິຖຸນາ 2024
Coffee plants
Caption: Red Cherries (Coffee Beans)

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້