ເລື່ອງ

Volunteers Break Stereotypes and Inspire Lao Youth

30 ພະຈິກ 2017
Volunteers act first.
Caption: Volunteers act first.
Photo: © UNRCO Lao PDR/Lou Sensouphone

ຂຽນໂດຍ

Aijamal Duishebaeva

UNV
UNV Programme Officer
 
 
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNV
United Nations Volunteers

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້