ເລື່ອງ

Lao farmers reaching for global, organic coffee markets

06 ກໍລະກົດ 2021
Coffee production in Lao PDR
Caption: Coffee production in Lao PDR
Photo: © UN in Lao PDR

ຂຽນໂດຍ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

ITC
International Trade Centre
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

EC
European Commission

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້