ເລື່ອງ

High-Level Consultation on the 9th NSEDP Financing Strategy

19 ກັນຍາ 2022

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNCDF
United Nations Capital Development Fund
UNDP
United Nations Development Programme
UNEP
United Nations Environment Programme
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
WHO
World Health Organization

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້