ຮູບພາບ

ຄັງຮູບພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄົບຮອບ 75 ປີ ຈາກ ສປປ ລາວ

04 ພະຈິກ 2020