ຮູບພາບ

ຫຍ້າສີຂຽວຫຼາຍຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ

25 ກໍລະກົດ 2019