ເລື່ອງ

Laos Marks National Fish Conservation Day, UN RC Joins the Event

13 ກໍລະກົດ 2019
Laos bids to maintain water ecosystems by restoring fish stocks.
Caption: Laos bids to maintain water ecosystems by restoring fish stocks.
Photo: © UNRCO Lao PDR

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
UNDP
United Nations Development Programme

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້