ເລື່ອງ

ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການຖີ້ມທົ່ວໄປ

13 ທັນວາ 2021
Caption: Dr. Bouakham Tounnalom on the left discussing with her colleague on waste management
Photo: © UNDP Lao PDR

ຂຽນໂດຍ

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
WHO
ອົງການອະນາໄມໂລກ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້