ຄຳປາໄສ

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມ LDC ຄັ້ງທີ 5

31 ສິງຫາ 2021

ຄຳປາໄສໂດຍ

Ms. Sara Sekkenes_Photo

ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກເນັສ

RCO
ຜູ້ປະສານງານອົງການ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
 

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ