ເລື່ອງ

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການ ສປຊ ຮ່ວມມື ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ ພະຍາດໂຄວິດ-19

14 ພຶດສະພາ 2021
Caption: Support to quarantine centers with enhanced facilities and equipment
Photo: © UNDP Lao PDR

ຂຽນໂດຍ

Lien

Lien Le Thi Huong

Head of Communications
 
Aksonethip Somvorachit - Photo

ອັກສອນທິບ ສົມວໍຣະຈິດ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອດ ຝ່າຍການສື່ສານ
 
Keren Ho - Photo

ແຄເຣນ ໂຮ

ພະນັກງານສື່ສານມວນຊົນ
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

IOM
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ
RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UN-Habitat
ແຜນງານສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
UNDP
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ
UNODC
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້