ເລື່ອງ

ການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາກອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນໄລຍະເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19

20 ພຶດສະພາ 2021
Caption: Antenatal care services provided by health workers for rural women in Luang Prabang, Lao PDR
Photo: © UNFPA Lao PDR

ຂຽນໂດຍ

Lien

Lien Le Thi Huong

Head of Communications
 
Phetmany Viyadeth

Phetmany Viyadeth

Communication Consultant
 
Mr. Thongdeng Silakoune

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ

ຜູ້ຈັດການປະຈຳປະເທດ
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNAIDS
ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້