ເລື່ອງ

ການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາກອນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນໄລຍະເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19

20 ພຶດສະພາ 2021
Caption: ແພດກຳລັງສະໜອງບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນເກີດລູກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
Photo: © ອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຂຽນໂດຍ

Lien

ຫຼຽນ ເລ ທີ ເຮືອງ

RCO
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສື່ສານ
 
Phetmany Viyadeth

ເພັດມະນີ ວິຍະເດດ

UNFPA
ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ
 

ບັນດາໜ່ວຍງານ ສປຊ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມນີ້

RCO
ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNAIDS
ໂຄງການຕ້ານເຮສໄອວີ ແລະ ເອດສ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
UNFPA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ

ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນຜ່ານຂໍ້ລິເລີ່ມນີ້