ບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 45 / The Outcome Report on Lao PDR’s human rights record to be adopted during the 45th Session of the UN Human Rights Council

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ເດືອນກັນຍາປີ 2020 - ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງຈະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄະນະປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີເເນະນຳ ພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈໍາໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020, ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ເຊິ່ງຈະຖ່າຍທອດສົດທາງເວັບໄຊທ໌.

UPR ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍລັດທີ່ມີການທົບທວນຄືນບົດບັນທຶກສິດທິມະນຸດຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ທັງໝົດ 193 ປະເທດ. ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ, ເຊິ່ງເປີດໂອກາດໃຫ້ລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດປະກາດວ່າພວກເຂົາໄດ້ປະຕິບັດຫຍັງເພື່ອປັບປຸງສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະສິດທິມະນຸດ.

ໃນເດືອນມັງກອນ 2020, ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສະພາສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບ UPR ໄດ້ທົບທວນບົດບັນທຶກສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຄັ້ງທີສາມ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຈາກລະບົບ ສປຊ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ສົ່ງ 226 ຂໍ້ສະຫລຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບສິດຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ພົນລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງເປັນຕົ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.

ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ, ພ້ອມທັງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການຕອບຮັບໂດຍສະໝັກໃຈດ້ວຍການສົ່ງເອກະສານແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ກອງເລຂາ UPR. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານໄດ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ 160 ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 66 ຂໍ້, ຕາມຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືທີ່ນຳພາໂດຍຄະນະກຳມະການເເຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດກັບອົງການປົກຄອງ, ນິຕິກຳ ແລະ ອຳນາດຕຸລາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ການທົບທວນ UPR ຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຄັ້ງທີສອງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2010 ແລະເດືອນມັງກອນ 2015 ຕາມລໍາດັບ. ການທົບທວນຄືນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດສໍາລັບ ສປປ ລາວແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເພື່ອປີ 2025.

--- ທ່ານສາມາດເບິ່ງການຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ UPR ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີສາມໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ:

ແມ່ນຫຍັງ: ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 45

ຢູ່ໃສ: ຫໍປະຊຸມ, ພະລາຊະວັງປະຊາຊາດ, ເຈນີວາ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດທາງ UN WebTV

ເວລາໃດ: ວັນຈັນ 28 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2020, ເວລາ 3.30-4.15 ໂມງແລງ (ເວລາ ສປປ ລາວ)

-----------------------------------------------------------

Vientiane, 25 September 2020 – The United Nations Human Rights Council is to formally endorse the Outcome Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (UPR) on Lao PDR on Monday, 28 September 2020, at its 45th Session that will be webcast live.

The UPR is a unique State-driven process that involves a periodic review of the human rights records of all 193 UN Member States. Under the auspices of the Human Rights Council, it provides the opportunity for each State to declare what actions they have taken to improve the human rights situations in their countries and to fulfil their human rights obligations. 

In January 2020, the Human Rights Council Working Group on UPR reviewed the Lao PDR’s human rights records for the third time. Based on the information provided in the Lao PDR’s National Report and received from the United Nations System and other stakeholders, the Member States submitted 226 conclusions and recommendations to the Government of Lao PDR on furthering economic, social, cultural, civil and political rights etc., with the objective of leaving no one behind.

Prior to the upcoming Human Rights Council Session, Lao PDR presented its views on the recommendations, as well as the voluntary commitments and replies by submitting the Addenda to the UPR Secretariat. As stated in Lao PDR’s decision, the Government fully supported 160 and noted 66 recommendations following the results of the consultations led by the Lao National Steering Committee on Human Rights with the relevant administrative, legislative, and judicial Authorities and other stakeholders, including the civil society organizations.

Lao PDR’s first and second UPR reviews took place in May 2010 and January 2015, respectively. The next peer review of the progress and developments in the area of human rights for Lao PDR is planned for 2025.

--- Watch the Adoption of the Outcome Report on the third UPR Lao PDR online:

  • What: 45th Session of the UN Human Rights Council
  • Where: Assembly Hall, Palais des Nations, Geneva, Switzerland and live on UN WebTV
  • When: Monday 28 September 2020, 3.30-4.15 pm (Lao PDR Time)
Media Contacts